• DOLAR
  3,0756
  % -0,1850
 • EURO
  3,3497
  % -0,1312
 • ALTIN
  125,1065
  % -0,1168
 • BIST
  79.833
  % 1,2549
 • Boğa
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün alaca??n?z ani haberlerden etkilenebilir ve daha farkl? dü?ünmeye ba?layabilirsiniz. Uzun zamand?r görmedi?iniz dostlar?n?z ziyaretinize gelebilir veya eski arkada?lar?n?zla kar??la?abilirsiniz. Alaca??n?z haberler ve sürpriz kar??la?malar sizi heyecanland?racak. Ayn? zamanda fikirlerinizi tamamen de?i?tirecek ki?iler ile kar??la?man?z mümkün. Daha yap?c? ve olumlu davranabilirsiniz. Ancak güç mücadelesi yapmaktan kaç?n?n ve güçlü ki?ileri çok fazla zorlamay?n. Ayr?ca sayg?n ki?ileri kar??n?za almay?n çünkü onlar?n deste?i sizin için büyük bir ?ans...
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün hayal gücünüzü uyand?ran konular ile ilgilenecek ve böylece kafan?z? me?gul eden konulardan uzakla?acaks?n?z. Dü?ünce tarz?n?z? de?i?tirecek ve dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz. ?steklerinizi gerçekle?tirmek için kuvvetli arzular duyacak ve önemsedi?iniz konular ile ilgili duygular?n?z derinle?ecek. Hayallerinizi gerçekle?tirmek için kendi üzerinizde bask? yaratabilir ve tarz?n?z? de?i?tirmek için büyük bir gayret gösterebilirsiniz. Önem verdi?iniz ki?iler ile ilgili dü?ünceleriniz de?i?ebilir.
 
İKİZLER BURCU YORUMU
Heyecanl? ve huzursuz olabilirsiniz fakat seyahatler ve yolculuk programlar? sizi heyecanland?racak. Bu arada isteklerinizi gözden geçirin ve sevdiklerinizi zorlamaktan kaç?n?n. Israrc? ve sert tav?rlarda bulunmamaya özen göstermelisiniz. Ayr?ca bugün sab?rs?zl?k ve tahammülsüzlük yüzünden ufak tefek kazalar ve sakarl?klar yapabilirsiniz. Kendinizi çok fazla yormay?n. Özellikle uyku ve beslenmenize özen göstermeniz gerekiyor. Yapabilece?inizden daha büyük sorumluluklar almasan?z iyi olacak.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Gördü?ünüz rüyalar?n etkisi ile güne heyecanl? ve keyifli ba?layacaks?n?z. Olaylara bak?? aç?n?z de?i?iyor. Sayg? duydu?unuz ki?ilerin davran??lar?ndan etkilenebilir ve ya?ad?klar?n?za daha detayl? bakabilirsiniz. Bu arada fark?na varaca??n?z baz? ayr?nt?lardan çok etkilenebilir ve tak?l? kalabilirsiniz. Olaylar? çok fazla büyütmeyin ve fark?na vard???n?z için kendinizi ?ansl? hissedin. Bugün kendinizi daha farkl? hissedeceksiniz ve olaylar kar??s?nda sab?rl? davranacaks?n?z. Büyüklerinizin ziyaretine gidebilir, takdirini kazanabilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün kendinizi çok farkl? hissedeceksiniz. Moraliniz ve kendinize olan güveniniz yüksek. Ancak de?er verdi?iniz konularla ilgili duygular?n?z derinle?mi? olabilir. Fakat kendinizi bugün iyi hissedeceksiniz ve kafan?z kar???k olsa bile olumlu ve yap?c? bir tav?r içinde olacaks?n?z. Bu arada önemli ki?iler ile yapt???n?z görü?meler esnas?nda zorlay?c? bir tav?r içinde bulunmay?n. Sab?rl? olun ve tarz?n?z? de?i?tirin. Asl?nda isteklerinizi gerçekle?tirmeniz mümkün. Özellikle yarat?c?l?k gerektiren i?ler ile ilgili çal??malar yapabilirsiniz ve dikkat çekici olabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Yo?un duygular ve de?i?ik heyecanlar hissederek güne ba?layacaks?n?z. Biraz sakin olun ve daha da önemlisi makul olmak için gayret gösterin. Gizemli ki?iler ve gizlilik gerektiren konular sizi heyecanland?rabilir. Ayr?ca kaçamak a?klar ve heyecan verici maceralar ya?amak isteyebilirsiniz. Fakat isteklerinizi gerçekle?tirmeniz pek kolay olmayabilir. Buna kar??l?k sab?rl? davranmay? ba?aracaks?n?z. Çevre gezilerine ç?kabilir, hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Uzaklarda ya?ayan yak?nlar?n?z ziyaretinize gelebilir veya siz gidebilirsiniz. Bugün yolculuk haz?rl?klar? yapabilirsiniz.
 
TERAZİ BURCU YORUMU
Yapmak istedi?iniz halde bir türlü harekete geçemedi?iniz konularla ilgili geli?en olaylar? farkl? de?erlendireceksiniz. Hayalleriniz daha yap?c? yönde olacak. Ancak aniden geli?en olaylardan etkilenebilir ve rahats?zl?k duyabilirsiniz. Beklemedi?iniz durumlar ve haberler kar??s?nda ?a??rabilirsiniz. Hemen tepki göstermek yerine kendi içinize bak?n ve iç sesinize güvenin. Güç mücadelesi yapmak yerine olaylar?n geli?mesini bekleyebilirsiniz. Böylece sorunlar ile ba?a ç?kman?z daha kolay olacak. Üstelik sevdikleriniz sizi destekleyecek. Sevdi?inizin ilgisi moralinizi yükseltecek.
AKREP BURCU YORUMU
Sezgilerinize güvendi?iniz zaman ba?ar?l? olacaks?n?z. Kendinizi önemli hissettirecek ki?iler ve konular ilginizi çekiyor. Fakat ciddiye ald???n?z konular ile ilgili kendinizi ve çevrenizi zorlamasan?z iyi olacak. Özellikle önem verdi?iniz ki?ilerin dikkatini çekmek istiyor olabilirsiniz. Fakat yöntemlerinizi de?i?tirmeniz gerekebilir. Bugün dikkatinizi yapman?z gereken konulara odaklamay? ba?aracaks?n?z ve sizi zorlayan durumlar kar??s?nda önsezileriniz size yol gösterecek. ?çinizden yükselen sese kulak verin. Böylece ba?ar?l? olabilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Ani de?i?iklikler ve sürpriz geli?meler sizi heyecanland?racak. Özgür ki?iler ve de?i?ik davran??lardan etkilenebilirsiniz. Elektrikli aletler, bilgisayar ve cep telefonlar? ile ilgili hesapta olmayan sorunlar ve kar???kl?klar ç?kabilir ve hayal gücünüz uyanabilir. Ancak kuruntulu hayallerden uzakla??n ve endi?elerinizi çevrenize yans?tmay?n. Gizemli ki?iler ve konular ilginizi çekecek. Fakat kayg?lardan uzak durmal?s?n?z. Dostlar?n?z?n deste?i ve sevdi?inizin ilgisi moralinizi yükseltecek. Eski dostlar?n?z ile görü?ebilir, geçmi? günleri anarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün kendinizi güçlü ve iyi hissedeceksiniz. Sözleriniz ve çözümleriniz ile çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Özellikle fikirlerinizi ve tekliflerinizi dikkatli ve dü?ünerek ortaya koyabilirsiniz ve ikna edici olabilirsiniz. Burcun ilk günleri do?anlar sürpriz geli?melerden etkilenebilir ve kendilerini daha özgür ve yarat?c? hissedebilirler. Bir arkada??n?zdan alaca??n?z teklif sizi heyecanland?racak ve hemen harekete geçmek isteyeceksiniz. Yar?m kalm?? i?leri tamamlamak için uygun zaman. Üstelik hem arkada?lar?n?z sizi destekleyecek, hem de farkl? çevrelerin ilgisini çekeceksiniz.
 
KOVA BURCU YORUMU
Dü?ünceleriniz de?i?iyor ve bütün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz. Ya?l? akrabalar?n?z ve önemsedi?iniz ki?iler ile aran?zdaki ili?kileri ciddiye ald???n?z bir dönemde bulunuyorsunuz. Fakat bugün hayal gücünüzü uyand?ran haberler alacaks?n?z. Asl?nda bilincinizin derinliklerinden yükselen korkular?n?z olabilir. Fakat bugün korkular?n?z? yans?tmayacak ve yarat?c?l?k gerektiren konulara odaklanacaks?n?z. Bu arada kendinizi çok fazla zorlamay?n. Tabii önemsedi?iniz ki?ilerin de üzerine gitmeyin. Sevdi?iniz konular ile ilgilenebilirsiniz ve böylece karma??k dü?üncelerden uzakla?abilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sabah saatlerinde harekete geçecek ve yapaca??n?z i?lerden keyif alacaks?n?z. Kar??la?malar ve meydana gelen olaylar sizi harekete geçirecek. Heyecanl? ve istekli olacaks?n?z ve sizin enerjiniz çevrenizi de etkileyecek. Seyahat programlar? yapabilir, hayallerinizi gerçekle?tirmek için at?l?mda bulunabilirsiniz. Yap?c? ve kararl? tav?rlar?n?z ile güçlü ki?ileri etkileyecek ve bekledi?iniz deste?i alacaks?n?z. Ani de?i?iklikler olabilir ve bununla birlikte hayal gücünüz uyanabilir. Sezgilerinize güvenin ve güzel hayaller kurun.